Nieuws


Het laatste nieuws komt steeds bovenaan te staan

Bron: Deze informatie komt met name van de website of de Infokrant van Kind en Toekomst.


April 2018
Ervaringen van kinderen uit het verleden hebben invloed op hun gedrag nu. Dat geldt natuurlijk ook voor ervaringen van kinderen die zij voor de adoptie hebben opgedaan. En dat heeft effect op de opvoeding. Daarover gaat onze thema-avond: "Wat vroeger speelde, kan nu nog spelen". 

Tijdens deze avond vertelt dr. Sandra Knuiman over de ontwikkeling van adoptiekinderen. Sandra is werkzaam als docent Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen geadopteerd uit Polen. Zij zal ingaan op wat er mogelijk gespeeld heeft en op welke manier deze factoren van invloed kunnen zijn op het gedrag van nu. Daarna zullen wij, in gesprek met u als ouders, ingaan op hoe u hiermee om kunt gaan.

U bent van harte welkom.
Datum: 1 juni 2018
Tijdstip: 20.00 tot circa 21.30 uur
Locatie: Grote Haven 8, Haastrecht
Kosten: €0,-
Stichting Adoptiekinderen uit Polen


Februari 2017

Begin 2017 hebben de Poolse autoriteiten besloten dat men in principe alle kinderen in eigen land wil plaatsen. In het buitenland wonende aspirant adoptief ouders kunnen alleen nog vanuit Polen adopteren als zij zelf de Poolse nationaliteit bezitten of als er in Polen een kindje beschikbaar komt voor adoptie waarvan eerder een broertje of zusje in Nederland geplaatst is en dit echtpaar open staat voor een bijplaatsing. Zij moeten actief een religie belijden en een kerkelijk huwelijk afgesloten hebben. Het leeftijdsverschil tussen oudste ouder en jongste kind moet in principe maximaal 40 jaar zijn. Uitzonderingen hierop worden af en toe gemaakt. 
hierop worden af en toe gemaakt. 

Januari 2017
De Poolse autoriteiten hebben per direct besloten de interlandelijke adopties uitsluitend nog plaats te laten vinden via de Katholieke Adoptie organisatie in Warschau. De andere twee organisaties in Warschau krijgen andere taken toebedeeld en zijn niet meer betrokken bij interlandelijke adoptie procedures.
De katholieke organisatie heeft als regel dat zij uitsluitend bemiddelen voor echtparen van wie minimaal één persoon de Poolse nationaliteit heeft. Betreffende echtparen moeten actief een godsdienst belijden; een kerkelijk huwelijk kan daar een onderdeel van zijn. Daarnaast komen echtparen in aanmerking die al eerder een kind uit Polen hebben geadopteerd en waarbij er sprake is van een biologisch broertje of zusje dat voor interlandelijke adoptie in aanmerking komt

December 2016
Er is op dit moment een gebrek aan ouders die open staan voor opname van een of meerdere kinderen.

Juli 2015
Van de website van Kind en Toekomst
17-07-2015: We zoeken ouders voor 3 zusjes, 8, 7 en 3,5 jaar oud. Het middelste meisje is wat achter in haar intellectuele ontwikkeling, zo heeft ze problemen met rekenen en liedjes nazingen. Ook kan ze oorzaak en gevolg in haar denken nog niet goed overzien. De twee andere meisjes, ontwikkelen zich binnen de normen. De band tussen de zusjes is zeer hecht. Ze wonen in een professioneel pleegezin die hen zeer goed begeleidt t.a.v. hun belaste verleden. De kinderen hebben geen FAS.

April 2014
Van de website van Kind en Toekomst:
09-04-2014: We zoeken ouders, met een Christelijke achtergrond, voor de adoptie van een 20 maanden oud jongetje, geboren uit een moeder met een drankprobleem. Het kindje is lichamelijk vaardig, legt contacten, is nieuwsgierig, geniet van regelmaat en structuur. Hand-oog coördinatie is goed ontwikkeld, kauwt zijn eten goed. De taalontwikkeling loopt nog achter: hij brabbelt nog. 

April 2014
Van de website van Kind en Toekomst:
03-04-2014: We zoeken ouders voor een 51 maanden oud meisje. Na haar geboorte kreeg ze een middenschedelbloeding II graad. Er is onlangs een MRI van haar hoofd gemaakt, waarop geen ontstekingsverschijnselen zijn te vinden. Ze ontwikkelt zich goed, ze is zelfredzaam. Ze is geïnteresseerd in alles, weet wat ze wil, een vrolijk kindje. Heeft momenteel logopedie en sensomotorische integratie therapie omdat bij binnenkomst in het tehuis haar taalontwikkeling erg achter liep en haar ontwikkeling door gebrek aan aandacht bijgespijkerd moest worden. Inmiddels zit ze op school en de leerkracht is verbaasd over de snelheid waarmee ze zich ontwikkelt.Dit kindje heeft overigens geen FAS achtergrond. Inmiddels zijn voor dit kindje ouders gevonden, de betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd.

Januari 2014
Uitnodiging en Informatie Adoptie Reünie Polen Nederland (2014).
Dit is alweer de vierde keer dat we een Adoptiereünie organiseren vanuit ons huis in Okarpiec. Het officiële programma loopt van maandag 28 april 's morgens om 11.00 tot vrijdag 2 mei 's middags om 15.00. Aanmelding: Ons verzoek is om even iets van je te laten horen als je deze uitnodiging hebt gekregen. Ook als u niet komt. Wellicht kunt je er een andere keer wel bij zijn en dan kunnen we je op de hoogte houden. Per telefoon in Nederland: 015-2130715. Per telefoon in Okarpiec: (0048)585829330. Mocht je nog nadere informatie willen hebben, laat dat dan even aan ons weten.
Tenslotte: Meestal is adoptie een moeilijk en beladen onderwerp, wanneer je dieper op de achtergronden ingaat. Maar bij de reünie blijkt iedereen gedeeltelijk eenzelfde voorgeschiedenis te hebben. Op de één of andere manier herkennen de kinderen bij elkaar dat ze allemaal die andere achtergrond hebben. En dan verlopen de gesprekken heel anders dan ze gewend zijn. Van de vorige keren hebben ook we geleerd dat het voor vele ouders een goede gelegenheid is om met elkaar ervaringen uit te wisselen waar je anders niet aan toe komt. En verder zijn er altijd nog vele spontane verhalen die voor anderen heel leerzaam kunnen zijn. Maar het belangrijkste is dat iedereen als hij weer thuis is, het gevoel heeft, dat we met zijn allen een fantastische en verrassende vakantie hebben gehad. 
Telefoon vanuit Nederland:0048585829330 of mobiel 0048506308978
Telefoon vanuit Polen: 585829330 ofmobiel 506308978
Contact: e-mail: laatpolen@hotmail.com
Hopelijk horen we snel van jullie, Grazyna en Willem.

September 2013
De wachtlijst voor Polen is momenteel leeg. Dit betekent dat er geen of nauwelijks wachttijd zal zijn voor nieuwe aspirant adoptiefouders. Regelmatig zijn er kinderen waarvoor we dringend ouders zoeken.

September 2012
Er zijn geen bijzonderheden te melden. Wel bijzonder is het feit dat er zich nauwelijks meer aspirant ouders voor adoptie van een Pools kindje melden, waardoor de wachtlijst extreem kort is geworden.  

Augustus 2012
Update n.a.v. de onderzoeken over kinderen uit Polen van Prof. Hoksbergen. In Nederland zijn uit Polen van 1971 tot en met 2011, 575 kinderen geadopteerd. Veel van deze kinderen zijn in land van herkomst blootgesteld aan diverse ernstige risicofactoren, bijvoorbeeld aan verwaarlozing of drankgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap. Deze adoptiekinderen komen daarom in veel gevallen met achterstand in hun ontwikkeling in de Nederlandse gezinnen. Aanleiding voor ons onderzoek naar adoptiekinderen uit Polen waren de signalen die wij kregen van de Nederlandse adoptie bemiddelingsorganisatie dat er bij deze groep veel gedragsproblemen waren. Volgens berichten van adoptieouders leken deze ernstig van aard. Wij willen graag weten hoe het met de Poolse adoptiekinderen en hun ouders gaat, nu ze al enige tijd in Nederland zijn. Ook zullen we in het onderzoek de aandacht richten op het Foetaal Alcohol Syndroom, wat bij sommige van de Poolse adoptiekinderen voor blijkt te komen. Met de opgedane kennis hopen we huidige en toekomstige ouders van Poolse en andere kinderen doelmatige adviezen te kunnen geven voor de zorg en opvoeding van deze kinderen. De onderzoeksgroep bestaat uit kinderen die tussen 1999 en 2006 geadopteerd zijn uit Polen. Gemiddeld waren de kinderen 3,0 jaar oud bij adoptie. Gemiddelde leeftijd op moment van onderzoek is 8,7 jaar. Via vragenlijsten is aan de adoptieouders informatie gevraagd over de achtergrond en het functioneren van hun kind en over de manier waarop zij de opvoeding ervaren. (Bron: website Prof. Hoksbergen)

Maart 2012
De procedurs lopen naar wens, hoewel er wel minder voorstellen binnenkomen dan voorheen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat meer poolse families bereid zijn kinderen op te nemen als pleegkind. Automatisch leidt dit voor wachtende adoptiefouders tot een langere wachttijd, zeker asl het de adoptie van één kindje betreft. Maximaal is de wachttijd momenteel 21 maanden. Voor adoptiefouders die open staan voor opname van een sibling of een tribling blijft de wachttijd kort.

September 2011
De procedures lopen naar wens, hoewel er wel minder voorstellen binnekomen dan voorheen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat meer poolse families bereid zijn kinderen op te nemen als pleegkind. Automatisch leidt dit voor wachtende adoptiefouders tot een langere wachttijd, zeker asl het de adoptie van één kindje betreft.

Februari 2011
Er is op dit moment een gebrek aan ouders die open staan voor opname van een sibling of tribling! Bij een sibling plaatsing moet u denken aan een minimale leeftijd tot 5 jaar.

April 2010
Voor Poolse kinderen kan met regelmaat een voorstel gedaan worden. De procedures lopen naar wens. Inschrijving is mogelijk en zeker aspirant adoptief ouders met een voorkeur voor een sibling of tribling plaatsing zijn zeer welkom. Zelfs een echtpaar dat open staat om vier kinderen tegelijk te adopteren en hier in principe een passend gezinsrapport voor heeft is welkom.

Juli 2009
Voor Polen konden de laatste tijd veel sibling- en triblingplaatsingen gerealiseerd worden. Hierdoor zijn de wachttijden voor deze categorie kinderen behoorlijk teruggelopen.

Juni 2009
Met regelmaat kan er een voorstel worden gedaan. De procedures lopen naar wens. Inschrijving is mogelijk en zeker aspirant adoptief ouders met een voorkeur voor een tribling plaatsing zijn zeer welkom. Voor de opname van één jong kindje kan men momenteel alleen inschrijven indien men bereid is om een kind tot 30 maanden te accepteren! De intake gesprekken voor aspirant ouders die een lagere maximum leeftijd wensen zijn momenteel opgeschort. Soms is er vanuit Polen een ouder kind voor adoptie beschikbaar (bijvoorbeeld 5 jaar oud), waarvoor men geen ouders kan vinden wegens de leeftijd van het te plaatsen kind. Mocht u zo'n kindje een thuis willen bieden en hebben wij uw complete dossier reeds van u ontvangen dan kunt u contact met K&T opnemen.

Februari 2009
Onderstaand stuk is afkomstig van de website van Prof. Dr. René Hoksbergen en staat al enige tijd op zijn website vermeld:
Huidig onderzoek: Poolse adoptiekinderen in Nederland 
In Nederland zijn uit Polen van 1971 tot en met 2007, 487 kinderen geadopteerd. Van Poolse adoptiekinderen is bekend dat veel van hen in Polen aan diverse ernstige risicofactoren blootgesteld zijn, denk bijvoorbeeld aan drankgebruik van de moeders tijdens de zwangerschap. Deze adoptiekinderen komen daarom in veel gevallen met achterstand in hun ontwikkeling in de Nederlandse gezinnen.

Eind 2007 is een pilot-studie gestart onder kinderen die tussen 1999 en 2006 geadopteerd zijn uit Polen. Wij willen graag weten hoe het met de Poolse adoptiekinderen en hun ouders gaat, nu ze al enige tijd in Nederland zijn. Ook zullen we in het onderzoek de aandacht richten op Foetaal Alcohol Syndroom, wat bij sommige van de Poolse adoptiekinderen voor blijkt te komen. Met de opgedane kennis hopen we huidige en toekomstige ouders van Poolse en andere Oost-Europese kinderen doelmatige adviezen te kunnen geven voor de zorg en opvoeding van deze kinderen.

Momenteel loopt de eerste fase van ons onderzoek zijn enkele ouders benaderd. Wij hebben hun gevraagd vragenlijsten in te vullen die betrekking hebben op het functioneren van hun kind(eren), en op de manier waarop zij de opvoeding ervaren. De vragenlijsten die we terug ontvangen hebben, bevatten reeds veel interessante en relevantie informatie. Bij veel kinderen is sinds de adoptie duidelijk vooruitgang in hun ontwikkeling te zien. Ook blijkt dat de ouders graag allerlei vragen die zij naar aanleiding dit onderzoek hebben, naar voren willen brengen. Voor meer informatie en vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Sandra Knuiman (s.knuiman@uu.nl; 030-2534804).

Februari 2009
Voor Polen zijn het laatste jaar veel aanvragen binnengekomen voor de opname van een sibling. Om de wachttijd voor deze categorie a.s. ouders redelijk te houden is inschrijving voor een sibling momenteel alleen mogelijk indien men openstaat voor de opname van een sibling waarbij het oudste kind ouder is dan 66 maanden. Voor de opname van één jong kindje kan men momenteel alleen inschrijven indien men bereid is om een kind tot 30 maanden te accepteren! De intake gesprekken voor aspirant ouders die een lagere maximum leeftijd wensen zijn momenteel opgeschort. Soms is er vanuit Polen een ouder kind voor adoptie beschikbaar (bijvoorbeeld 5 jaar oud), waarvoor men geen ouders kan vinden wegens de leeftijd van het te plaatsen kind. Mocht u zo'n kindje een thuis willen bieden en hebben wij uw complete dossier reeds van u ontvangen dan kunt u contact met Kind en Toekomst opnemen.

November 2008
Met regelmaat kunnen er voorstellen worden gedaan. Ook bezochten twee vertegenwoordigers van Stichting Adoptievoorzieningen, één vertegenwoordigster van de afdeling voorlichting en één van de afdeling Nazorg, een aantal Poolse tehuizen en spraken met diverse voor hen belangrijke personen. Het gaf hen een goed beeld van de te adopteren kinderen en de procedures in Polen, welke kennis ze ongetwijfeld zeer van pas kan komen bij hun werk in Nederland.

April t/m juli 2008
Met regelmaat kan er een voorstel gedaan worden. Wel merken we (=K&T dus) dat er soms adoptiefouders op de wachtlijst staan die in hun hart hopen dat het aan hen voorgestelde kindje geen belaste geschiedenis, waaronder ook FAS, zal hebben. Groot is dan ook de teleurstelling als men merkt dat dit niet tot de mogelijkheden behoort omdat kinderen die vrijwel gezond zijn en geen belast verleden hebben, in Polen zelf geplaatst worden. Men praat dan al snel als zou men niet goed zijn voorgelicht of het verkeerd hebben begrepen. Aspirant adoptiefouders die op de wachtlijst staan voor een Pools kind of overwegen een Pools kind in hun gezin te gaan opnemen, doen er goed aan zich te realiseren dat het altijd zal gaan om een kind dat niet plaatsbaar is in Polen. De reden van het niet plaatsbaar zijn is vrijwel altijd de belaste geschiedenis van het kind. Een enkele keer komt het voor dat er een thuis wordt gezocht voor een oudere sibling of een tribling, daarbij moet u denken aan kinderen van 5 jaar en ouder, waar de reden van niet plaatsbaar zijn in Polen gelegen is in de leeftijd of het feit dat het een meerlingplaatsing betreft.

Maart 2008
Voor Polen zijn het laatste jaar extreem veel aanvragen binnengekomen voor de opname van een sibling. Totaal staan nu 9 echtparen hiervoor ingeschreven. In 2007 konden slechts 5 siblings worden geplaatst.
Soms is er vanuit Polen een ouder kind voor adoptie beschikbaar (5 jaar oud), waarvoor men geen ouders kan vinden wegens de leeftijd van het te plaatsen kind. Mocht u zo'n kindje een thuis willen bieden en hebben wij uw complete dossier reeds van u ontvangen dan kunt u contact met ons opnemen.

Januari 2008
Voor Polen zijn het laatste jaar extreem veel aanvragen binnengekomen voor de opname van een sibling. Totaal staan nu 9 echtparen hiervoor ingeschreven. In 2007 konden slechts 5 siblings worden geplaatst. Om de wachttijd voor deze categorie a.s. ouders redelijk te houden is inschrijving voor een sibling momenteel alleen mogelijk indien men openstaat voor de opname van een sibling waarbij het oudste kind ouder is dan 66 maanden. Voor de opname van één jong kindje kan men momenteel alleen inschrijven indien men bereid is om een kind tot 36 maanden te accepteren! De intake gesprekken voor aspirant ouders die een lagere maximum leeftijd wensen zijn momenteel opgeschort.

November 2007
Kind en Toekomst heeft een speciale oorkonde tijdens de reünie gekregen van de Poolse delegatie. Deze oorkonde, die de stichting mocht ontvangen uit de handen van mevrouw Passini, is uitgegeven door de oudste Poolse organisatie op het gebied van hulp aan kinderen. Bertie (directeur van Kind en Toekomst) heeft de avond voorafgaand aan de reünie ook persoonlijk zo'n onderscheiding ontvangen. Over de Poolse procedures kan kort worden gezegd: alles verloopt naar wens!

Juli en augustus 2007
Voor Polen zijn het laatste jaar extreem veel aanvragen binnengekomen voor de opname van een sibling. Totaal staan nu 14 echtparen hiervoor ingeschreven. In 2006 konden slechts 6 siblings worden geplaatst. Om de wachttijd voor deze categorie a.s. ouders redelijk te houden is inschrijving voor een sibling momenteel alleen mogelijk indien men openstaat voor de opname van een sibling waarbij het oudste kind ouder is dan 66 maanden. Voor de opname van één jong kindje kan men momenteel alleen inschrijven indien men bereid is om een kind tot 36 maanden te accepteren! De intake gesprekken voor aspirant ouders die een lagere maximum leeftijd wensen zijn momenteel opgeschort.

Juni 2007
Alles loopt naar wens, met regelmaat kunnen voorstellen worden gedaan. Ook vond er in de eerste week van mei een geweldige vakantieweek plaats in Polen op initiatief van Grazyna de Laat-Nowodworska en financiële ondersteuning van Stichting Kind en Toekomst. Heel wat adoptiefouders en kinderen beleefden daar met elkaar een heerlijke vakantie. 

April 2007
Inschrijving voor kinderen vanaf 24 maanden tot ten minste 36 maanden is nog steeds mogelijk!

Februari 2007
Er staan momenteel heel wat aanstaande ouders op de wachtlijst, met name de vraag naar siblings is zeer groot. Dit in tegenstelling tot de categorie ouders die bereid is een kindje van 24 maanden en ouder te accepteren! We hebben daardoor voldoende inschrijfmogelijkheden voor deze groep aanstaande ouders! Ook komt het voor dat we een tribling kunnen plaatsen. Hiervoor staan slechts enkele echtparen op de wachtlijst.

Januari 2007
Voor Polen zijn het laatste jaar extreem veel aanvragen binnengekomen voor de opname van een sibling. Totaal staan nu 19 echtparen hiervoor ingeschreven. In 2006 konden slechts 6 siblings worden geplaatst. Om de wachttijd voor deze categorie a.s. ouders redelijk te houden is inschrijving voor een sibling momenteel alleen mogelijk indien men openstaat voor de opname van een sibling waarbij het oudste kind ouder is dan 66 maanden. Voor de opname van één jong kindje kan men momenteel alleen inschrijven indien men bereid is om een kind tot 36 maanden te accepteren! De intake gesprekken voor aspirant ouders die een lagere maximum leeftijd wensen zijn momenteel opgeschort.

Oktober 2006
Het komt voor dat we een tribling kunnen plaatsen. Hiervoor staan slechts enkele echtparen op de wachtlijst.

September 2006
Er staan momenteel heel wat aanstaande ouders op de wachtlijst, met name de vraag naar siblings is zeer groot. Dit tot tegenstelling tot de categorie ouders die bereid zijn een kindje van 24 maanden en ouder te accepteren. Er zijn daarom voldoende inschrijfmogelijkheden voor deze groep aanstaande ouders.
Echtparen die een adoptie in Polen overwegen en nog voor het gezinsonderzoek staan, doen er goed aan om met de maatschappelijk werkster van de Raad door te spreken wat het betekent voor hen om een kindje met een ontwikkelingsachterstand in hun gezin op te nemen. Te vaak staat er in een gezinsrapport dat het de wens is een zo'n gezond mogelijk kindje te adopteren. Voor een Pools kindje betekent "zo gezond mogelijk" toch iets anders dan deze zin suggereert. Op het moment dat Kind en Toekomst voor een dergelijk kindje dan toestemming vragen bij het Ministerie van Justitie om in het gezin dat bepaalde kindje te plaatsen, stuit het ministerie op een probleem. Immers meteen rijst de vraag: wat verstaat het echtpaar onder "zo gezond mogelijk?" Zijn ze zich wel bewust van de impact op het gezin als men een kind met een ontwikkelingsachterstand opneemt, waarbij het vaak zo is dat deze achterstand niet geheel kan worden ingelopen doordat er een duidelijke oorzaak aan ten grondslag ligt. Deze twijfels kunnen worden voorkomen als in het gezinsrapport duidelijk staat beschreven wat het echtpaar bedoelt. Dit voorkomt dat de raadsmedewerkster opnieuw het gezin moet gaan bezoeken. Het voorkomt ook dat de Poolse autoriteiten onnodig lang moeten wachten op een beslissing van het Ministerie van Justitie.

Juni 2006
Op de wachtlijst is vooral ruimte voor echtparen die een tribling in hun gezin willen opnemen.

April 2006
Nog steeds volop ruimte tot inschrijving, ook voor de opname van een sibling of tribling.

Februari 2006
De mogelijkheden tot inschrijving voor een Pools kindje zijn volop aanwezig. Ook aspirant adoptiefouders die open staan voor de opname van een tribling, zijn zeer welkom. Eveneens zeer welkom zijn aspirant adoptiefouders met een Christelijke levensovertuiging welke actief beleidend zijn.

November 2005
De inschrijfmogelijkheden voor de wachtlijst Polen, blijven onverminderd aanwezig. Leuk om te vertellen is dat de EO met zijn nieuwe programma "Grenzeloos Verlangen" momenteel een gezin volgt dat een sibling vanuit Polen adopteert via onze stichting. De uitzending zal vermoedelijk in 2006 plaats vinden.